ספרות

הוצאה לאור של נובלה גרפית

​​​​

תמיכה בהוצאה לאור של ספרות חזותית לקהל מבוגרים הכוללת : נובלה גרפית, פואטיקה מאוירת, קומיקס, picture books , במרכזם עומד טקסט חזותי וטקסט מילולי בשפה עברית או ערבית או ללא טקסט מילולי.
  
מטרת הפרויקט הינה תמיכה ביוצרים העוסקים בתחום, עידוד יצירה ישראלית של ספרות חזותית וחשיפתה לקהל הקוראים המבוגרים בפלטפורמות הפצה ומכירה הקיימות. 
  
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 15,000 ₪ לבין 50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה. 
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל. 
 
שימו לב, 
פרויקטים בתחום זה שיאושרו לקבלת תמיכה מהפיס יחויבו להעביר 20% מתקציב התמיכה לאמן, בגין שכרו כמפורט בתנאי הסף ובחומרים הנלווים. 
אמן הוא מי שיצירתו במרכז הנובלה הגרפית שקיבלה תמיכה. במקרה של קבוצת אמנים יחולק הסכום בין חברי הקבוצה.

 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף. 
 
לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.

 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *
ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.