ספרות

הוצאה לאור של מפעלים ספרותיים, מקור או תרגוםה

תיאור הפרויקט:
תמיכה בהוצאה לאור של ספרי עיון, מחקר או אנתולוגיות (שאינן שירה) ,הכתובים בשפה העברית- מקור או תרגום.
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות
בסכום שבין : 50,000 ₪ ל- 200,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד (מוציא לאור) או תאגיד שהוא הוצאה לאור העומדים בתנאי הסף .
מבקש רשאי להגיש לכל היותר 3 בקשות שונות לפרויקט זה.
 
לוחות זמנים:
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *
ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב )
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.​