ספרות

הוצאה לאור של כתבי עת מודפסים לספרות ושירה

תיאור הפרויקט:
סיוע בהוצאה לאור של כתבי עת מודפסים בתחום הספרות ו/או השירה במטרה לעודד הפצה וחשיפה של כתבי עת. התמיכה מיועדת להוצאה לאור של גיליון אחד של כתב העת.
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות
בסכום שבין 10,000 ₪ ל- 30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד (מוציא לאור) או תאגיד שהוא הוצאה לאור העומדים בתנאי הסף.
 
לוחות זמנים:
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *
ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.​