אמנות בקהילה

תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים

תמיכה בגופי תרבות חדשים הפועלים בפריפריה, חברתית או גיאוגרפית, במטרה לסייע בצמצום פערים קיימים בהנגשת תרבות ואמנות  ולשם העשרת  חיי הקהילה וקירובה לעשייה אמנותית איכותית.
התמיכה אינה מיועדת למוסדות מארחים או לפרויקטים ויוזמות. 

 

שימו לב, הבהרה:

פרויקט זה מיועד אך ורק לגופי תרבות חדשים המאוגדים כישות משפטית עצמאית, הפועלת שלא למטרות רווח אשר הוקמה לא מוקדם מינואר 2013 ולא מאוחר מ 30 ביוני 2016.
המשמעות הינה שקבוצות של יוצרים שאינן מאוגדות כפי שפורט לעיל, אינן רשאיות להגיש בקשה באמצעות תאגיד אחר.


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 50,000 ₪ ל-  300,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאי כללי , שימו לב!

* בשנת 2017 המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. (להבדיל מבקשה המוגשת בשמו, עבור יוצר מסוים)

 

רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות :
חזון אמנותי ותכנית הפעילות העתידית (45%) |  איכות אמנותית של הקבוצה (25%) | מיקום הפעילות (תינתן העדפה לגופים הפועלים בפריפריה כלכלית, חברתית וגיאוגרפית) (20%) | תקציב - התאמת התקציב לפרויקט  (10%)

 

לוחות זמנים :    

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.