אמנות בקהילה

תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים

תמיכה בגופי תרבות חדשים הפועלים בפריפריה (חברתית או גיאוגרפית), במטרה לסייע בצמצום פערים קיימים בהנגשת תרבות ואמנות לפריפריה ולשם העשרת חיי הקהילה וקירובה לעשייה אמנותית איכותית.
יודגש כי מדובר במענק חד פעמי המיועד לגופי תרבות יוצרים חדשים.  

תנאי הסף לפרויקט זה עודכנו ביום 24.1.16 ולפיהם הגשת בקשה תתאפשר ע"י גוף תרבות שנוסד במהלך שלוש השנים האחרונות,  בין יולי 2015 לכל המוקדם ועד ינואר 2013 לכל המאוחר.
עמותה או חל"צ - יצרפו אישור ניהול תקין רק אם קיים להם אישור זה במועד הגשת הבקשה.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 50,000 ₪ ל-  250,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* בשנת 2016 המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. (להבדיל מבקשה המוגשת בשמו, עבור יוצר מסוים)

רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות :
איכות אמנותית בהתבסס על תוצרים קודמים, מנהל אמנותי, אמנים, חזון אמנותי (60%) | מיקום הפעילות (תינתן העדפה לגופים הפועלים בפריפריה כלכלית, חברתית וגיאוגרפית) (30%) | תקציב - התאמת התקציב לפרויקט והימצאותם של גורמי מימון נוספים (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.