אמנות בקהילה

פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2020

​מועצת הפיס לתרבות ואמנות תומכת ברשויות מקומיות המקיימות פסטיבלים בתחומי התרבות והאמנות בהשתתפות אמנים מקצועיים וכוללים אירועי אמנות ותרבות ומופעי חוצות במרחב הציבורי.

 

תשומת ליבכם לשינויים בתנאי הסף להגשת בקשה, הכוללים, בין היתר, הפחתה של גובה התקציב הנדרש עבור הפסטיבל בגינו מבוקש המענק, וזאת במטרה לתמוך גם ברשויות המקיימות פסטיבלים קטנים, הכל כמפורט בקול הקורא להלן.

מועצת הפיס רשאית לפסול בקשות שרמתם האמנותית אינה נאותה או שאינם בתחומי התרבות והאמנות עפ"י שיקול דעתה המקצועי של הוועדה לאמנות בקהילה.

 

רשאי להגיש בקשה:

בקשה למענק תמיכה בפסטיבל תוגש ע"י רשות מקומית או על ידי תאגיד שהוסמך על ידה, הרשום כדין בישראל.

 

תנאי סף להגשת בקשה:

 

רשות מקומית או מי מטעמה, רשאית להגיש בקשה לקבלת מענק למועצת הפיס לתרבות ואמנות, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

 

 1. מגיש הבקשה הוא רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) או תאגיד שהוסמך על ידה, הרשום כדין בישראל.

 2. רשות מקומית או תאגיד מוסמך מטעמה רשאים להגיש בקשה אחת בלבד במסגרת קול קורא זה, עבור תמיכה בפסטיבל אחד בלבד בשנת 2020, למעט במקרה של בקשה עבור "פסטיבל ישראל", עבורו תהא רשאית הרשות המקומית להגיש בקשה נוספת (סה"כ שתי בקשות).

 3. הבקשה הינה עבור קיומו של פסטיבל בתחום התרבות והאמנות הכולל אירועי ומופעי תרבות ואמנות בתחומי הרשות המקומית. אין להגיש בקשות לתמיכה באירועי ספורט / קולינריה וכד'.

 4. הפסטיבל התקיים פעם אחת לפחות בין השנים 2019-2017.

 5. הפסטיבל עתיד להתקיים במהלך שנת 2020.

 6. משך הפסטיבל הינו לכל הפחות יומיים רצופים.

 7. התקציב הכולל של הפסטיבל לא יפחת מ- 120,000 ש"ח (כולל מע"מ).

 8. הרשות המקומית הקצתה בתוכנית עבודתה לשנת 2020 תקציב עבור הפסטיבל, בשיעור של 20% לפחות מהתקציב הכולל של הפסטיבל.

 

אופן הגשת הבקשה:

 

 1. הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי הטופס באתר ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים, באופן מקוון בלבד. בקשות שלא ישלחו בטופס המקוון לא ידונו.

 2. במידה ואינך משתמש רשום במערכת : לצורך מילוי הטופס המקוון, יש לבצע הרשמה במערכת. הרישום מתבצע באתר (באמצעות לחיצה על לחצן הרשמה הממוקם בראש האתר משמאל) או ישירות מהטופס.

 3. לפני מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות במלואם.

 4. אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון בלבד. אין לשלוח חומרים בדואר.

 5. לידיעתכם- את טופס הבקשה ניתן למלא בשלבים ובמועדים שונים במסגרת לוחות הזמנים המצוינים, יש לבצע שמירה במהלך מילוי טופס הבקשה.​
  על מנת לחזור לטופס השמור, יש להיכנס באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" לאזור האישי בו מוצגות בקשות ששליחתם הושלמה ואלה שעדיין בהליך מילוי בקשה  למענק.

 6. לחץ למעבר לסרטון הדרכה למילוי הטופס.

 

שימו לב, ההגשה בפרויקט זה הסתיימה.

 

סכומי המענקים

81960d49-dc23-4822-93f0-e32d4beb70cb

מימוש המענקים

781f2ae9-31eb-4f6c-b7db-6c6f4c3ce2ea

קריטריונים לבחינת הבקשות

df009cb7-be7d-4ac0-81b2-89367bb965f6

Web part id : 81960d49-dc23-4822-93f0-e32d4beb70cb

Web part id : 781f2ae9-31eb-4f6c-b7db-6c6f4c3ce2ea

Web part id : df009cb7-be7d-4ac0-81b2-89367bb965f6

 1. לתשומת לבכם: סכומי המענקים הצפויים בכפוף לקריטריונים ובהתאם לטבלה להלן. מידע זה עשוי לסייע לכם בתכנון התקציבי. אין באמור לעיל כדי לחייב את מפעל הפיס באופן כלשהו.

 

סכום מענק צפוי
ממועצת הפיס לתרבות ולאמנות
תקציב הפסטיבל  ​
20,000  ₪ עד 40,000 ₪ ​120,000 ₪  עד 250,000 ₪  
30,000 ₪ עד 60,000 ₪ ​250,001 ₪ עד 500,000 ₪ ​
50,000 ₪ עד 80,000 ₪ ​500,001 ₪ עד 750,000 ₪  ​
 70,000 ₪ עד 100,000 ₪​750,001 ₪ עד 1 מיליון ₪​
90,000 ₪ עד  120,000 ₪​1,000,001 ₪ עד 1,500,000 ₪​
110,000 ₪  עד  150,000 ₪
1,5000,001 ₪ ₪ ומעלה

   
2. סכומי המענקים יקבעו בהתאם לקריטריונים ומשקולות המפורטים מטה, ובהתחשב בכמות הכוללת של הבקשות
    שיוגשו ע"י הרשויות המקומית באותה שנת תקציב ובהיקף תקציב "פסטיבלים" העומד לרשות מועצת הפיס
    לתרבות ואמנות לאותה שנה.


יודגש : סכום המענק משתנה משנה לשנה ורשות מקומית לא תוכל להעלות טענה כלשהי בגין גובה סכום המענק , לרבות טענה המסתמכת על מענק גבוה יותר שקיבלה בשנה אחרת.

 1. בהתאם לתנאי הסף, מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות בפסטיבל מותנה בכך שהרשות המקומית תקצה מתקציבה לצורך הפסטיבל, לפחות 20% מהתקציב הכולל של  הפסטיבל. באם יסתבר בדיעבד, כי תנאי זה לא התקיים בפועל - תהיה מועצת הפיס לתרבות ואמנות רשאית להקטין או לבטל בדיעבד את סכום המענק שאושר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 2. מודגש: המענק מותנה בכך שתעמוד לרשות מפעל הפיס אפשרות בלתי מוגבלת לקיים במסגרת הפסטיבל פעילות קד"מ ופרסום מכל סוג ובכל היקף, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס וזאת, ללא כל תמורה כספית או תמורה אחרת , מעבר לסכום המענק. תנאי זה הינו מהותי והמענק מותנה בקיומו המלא. 

בכפוף לעמידה בתנאי הסף, לצורך חלוקת כספי מענקים לפסטיבלים ינתן ציון לכל  פסטיבל/בקשה ע"פ הקריטריונים והציונים הבאים:

 

הקריטריוןמשקל באחוזים​
דירוג פריפריאלי עדכני של הרשות המקומית ע"פ הלמ"ס​10%​
דירוג סוציו אקונומי של היישוב ע"פ דירוג הלמ"ס​40%​
ותק הפסטיבל ​30%​
מס' תושבים ברשות המקומית​20%​