אמנות בקהילה

פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2018

במסגרת התמיכה בפסטיבלים מסייעת מועצת הפיס לתרבות ואמנות לרשויות מקומיות לקיים פסטיבלים בתחומי התרבות והאמנות ברחבי הארץ, במהלך שנת 2018.


מגיש הבקשה:

בקשה למענק תמיכה בפסטיבל תוגש ע"י רשות מקומית.
גורם אחר רשאי להגיש בקשה מטעם הרשות המקומית, בתנאי שיצרף מכתב חתום מאת הרשות המקומית, המאשר כי הרשות המקומית היא היוזמת של הפסטיבל וכי הסמיכה אותו להגיש מטעמה את  הבקשה.

 

מספר הבקשות שניתן להגיש :

 1. רשות מקומית (או מי מטעמה) רשאית להגיש בקשה אחת בלבד בשנת 2018.

 2. מפעל הפיס לא יקצה מענק ליותר מפסטיבל אחד באותה רשות מקומית בשנת 2018.
  למרות האמור, מועצת הפיס לתרבות ואמנות רשאית (אך לא חייבת) להעניק מענק לשני פסטיבלים שהבקשות בגינם הוגשו ע"י אותה רשות מקומית באותה שנה וזאת, במקרה שבו אחת מהבקשות הינה בגין "פסטיבל ישראל". 

אופן הגשת הבקשה:

 1. הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי הטופס באתר ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים, באופן מקוון בלבד. בקשות שלא ישלחו בטופס המקוון לא ידונו.

 2. במידה ואינך משתמש רשום במערכת : לצורך מילוי הטופס המקוון, יש לבצע הרשמה במערכת. הרישום מתבצע באתר (באמצעות לחיצה על לחצן הרשמה הממוקם בראש האתר משמאל) או ישירות מהטופס.

 3. לחץ למעבר לסרטון הדרכה למילוי הטופס.

 4. לפני מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות במלואם.

 5. אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון בלבד. אין לשלוח חומרים בדואר.

 6. לידיעתכם- את טופס הבקשה ניתן למלא בשלבים ובמועדים שונים במסגרת לוחות הזמנים המצוינים, יש לבצע שמירה במהלך מילוי טופס הבקשה.
  על מנת לחזור לטופס השמור, יש להיכנס באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" לאזור האישי בו מוצגות בקשות ששליחתם הושלמה ואלה שעדיין בהליך מילוי בקשה  למענק.

 

תנאי סף להגשת בקשה:

רשות מקומית  (או מי מטעמה) רשאית להגיש בקשה לקבלת מענק מתקציב מועצת הפיס לתרבות ואמנות ובלבד שבמועד הגשת הבקשה מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

 1. הבקשה הינה בגין פסטיבל בתחום התרבות והאמנות.

 2. הפסטיבל  התקיים לפחות פעם אחת, בין השנים 2015-2017, בין אם קוים ובוצע ע"י הרשות המקומית המגישה את הבקשה לשנת 2018 ובין אם קוים ובוצע ע"י רשות מקומית אחרת. 

 3. הפסטיבל עתיד להתקיים במהלך שנת 2018.

 4. משך הפסטיבל הינו לפחות יומיים מלאים ורצופים.

 5. תקציבו הכולל של הפסטיבל הוא לפחות  250,000 ₪.

 6. הרשות המקומית הקצתה בתכנית העבודה שלה לשנת 2018, סכום בשיעור של לפחות  20% מהתקציב הכולל של הפסטיבל.

שימו לב, מועד ההגשה האחרון לפרויקט זה : 27.11.17

ט' בכסלו תשע"ח בשעה 23:59

סכומי המענקים

dab8549c-7864-49a7-82e4-c1bbc2af5483

מימוש המענקים

806b31e5-2461-4f78-ae6a-ebac2da898d2

קריטריונים לבחינת הבקשות

41f43733-16f9-46f7-9b0f-ea05b5f108dd

Web part id : dab8549c-7864-49a7-82e4-c1bbc2af5483

Web part id : 806b31e5-2461-4f78-ae6a-ebac2da898d2

Web part id : 41f43733-16f9-46f7-9b0f-ea05b5f108dd

בכפוף לעמידה בתנאי הסף, לצורך חלוקת כספי מענקים לפסטיבלים ינתן ציון לכל  פסטיבל/בקשה ע"פ הקריטריונים והציונים הבאים:

 

הקריטריוןמשקל באחוזים

איכות ורמה אמנותית של הפסטיבל

40%​

מקוריות – פסטיבל המציג תוכן מקורי שנוצר במיוחד עבור הפסטיבל או פסטיבל העוסק בתחומי יצירה מקוריים וחדשים, להבדיל מפסטיבל המציג מופעים קיימים

10%​

דירוג סוציו אקונומי של היישוב ע"פ דירוג הלמ"ס​

40%​

היקף תקציבי של הפסטיבל

10%​

 

 

 1. ​בהתאם לתנאי הסף, מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות בפסטיבל מותנה בכך שהרשות המקומית תקצה מתקציבה לצורך הפסטיבל, לפחות 20% מהתקציב הכולל של  הפסטיבל. באם יסתבר בדיעבד, כי תנאי זה לא התקיים בפועל - תהיה מועצת הפיס לתרבות ואמנות רשאית להקטין או לבטל בדיעבד את סכום המענק שאושר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 2. מודגש: המענק מותנה בכך שתעמוד לרשות מפעל הפיס אפשרות בלתי מוגבלת לקיים במסגרת הפסטיבל פעילות קד"מ ופרסום מכל סוג ובכל היקף, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס וזאת, ללא כל תמורה כספית או תמורה אחרת , מעבר לסכום המענק. תנאי זה הינו מהותי והמענק מותנה בקיומו המלא.

 

 1. לתשומת לבכם: יודגש, כי בהתבסס על נתוני שנים קודמות, גובה המענק צפוי להיות בסכום שלא יפחת מ- 30,000 ₪ ועד 100,000 ₪ לפסטיבל (שמתקיימים בו תנאי הסף). מידע זה עשוי לסייע בתכנון התקציבי. אין באמור לעיל כדי לחייב את מפעל הפיס באופן כלשהו.

 2. סכום המענק  משתנה משנה לשנה ורשות מקומית לא תוכל להעלות טענה  כלשהי בגין גובה סכום מענק , לרבות טענה המסתמכת על מענק גבוה יותר  שקיבלה בשנה אחרת.

 3. סכומי המענקים יקבעו בהתאם לקריטריונים ומשקולות שיקבעו מראש: איכות ורמה אמנותית , מקוריות , דירוג סוציו-אקונומי של הישוב , היקף תקציב הפסטיבל וכו', בהתחשב בכמות הכוללת של הבקשות שיוגשו ע"י הרשויות המקומית באותה שנת תקציב  ובהיקף תקציב "פסטיבלים" העומד לרשות מועצת הפיס לתרבות ואמנות לאותה שנה.