אמנות בקהילה

פסטיבלים ברשויות המקומיות 2016

במסגרת התמיכה בפסטיבלים מסייעת מועצת הפיס לתרבות ואמנות לרשויות מקומיות לקיים פסטיבלים בתחומי התרבות והאמנות ברחבי הארץ, שיתקיימו במהלך שנת 2016.
 

מגיש הבקשה:

1. בקשה למענק תמיכה בפסטיבל תוגש ע"י רשות מקומית. גורם אחר רשאי להגיש בקשה מטעם הרשות המקומית, 
   בתנאי שיצרף מכתב חתום מאת הרשות המקומית, המאשר כי הרשות המקומית היא היוזמת של הפסטיבל וכי הסמיכה 
   אותו להגיש מטעמה את  הבקשה.


מספר הבקשות שניתן להגיש:

1. רשות מקומית (או מי מטעמה) רשאית להגיש לכל היותר שתי בקשות בשנת 2016 .

2. מפעל הפיס לא יקצה מענק ליותר מפסטיבל אחד באותה רשות מקומית בשנת 2016. למרות האמור, מועצת הפיס
    לתרבות ואמנות רשאית (אך לא חייבת) להעניק מענק לשני פסטיבלים שהבקשות בגינם הוגשו ע"י אותה רשות 
    מקומית באותה שנה וזאת, במקרה שבו אחת מהבקשות הינה בגין "פסטיבל ישראל". 


אופן הגשת הבקשה:
 
1. הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי הטופס באתר ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים, 
   באופן מקוון בלבד.
בקשות שלא ישלחו בטופס המקוון לא ידונו.

2. לצורך מילוי הטופס המקוון, יש לבצע הרשמה במערכת. הרישום מתבצע באתר (באמצעות לחיצה על לחצן הרשמה
    הממוקם בראש האתר משמאל) או ישירות מהטופס.

    למעבר לסרטון הדרכה למילוי הטופס - לחץ כאן 

3. לפני מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות במלואם.

   אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון

   בלבד. אין לשלוח חומרים בדואר.

4. לידיעתכם- את טופס הבקשה ניתן למלא בשלבים ובמועדים שונים במסגרת לוחות הזמנים המצוינים, יש לבצע   
    שמירה במהלך מילוי טופס הבקשה.

    על מנת לחזור לטופס השמור, יש להיכנס באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" לאזור האישי בו מוצגות בקשות 
    ששליחתם הושלמה ואלה שעדיין בהליך מילוי בקשה  למענק. 

תנאי סף להגשת בקשה:

רשות מקומית  (או מי מטעמה) רשאית להגיש בקשה לקבלת מענק מתקציב מועצת הפיס לתרבות ואמנות ובלבד שבמועד הגשת הבקשה מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

1. הבקשה הינה בגין פסטיבל בתחום התרבות  והאמנות.

2.  הפסטיבל  התקיים לפחות פעם אחת, בין השנים 2013-2015, בין אם קוים ובוצע ע"י הרשות המקומית המגישה  
     את
 הבקשה לשנת 2016 ובין אם קוים ובוצע ע"י רשות מקומית אחרת. 

3. הפסטיבל עתיד להתקיים במהלך שנת 2016.

4. משך הפסטיבל הינו לפחות יומיים מלאים ורצופים.

5. תקציבו הכולל של הפסטיבל הוא לפחות  250,000 ₪.

6. הרשות המקומית הקצתה בתכנית העבודה שלה לשנת 2016, סכום בשיעור של לפחות 20% מהתקציב הכולל
    של הפסטיבל.

 מועד ההגשה לפרויקט זה הסתיים. אנו מודים לכל המגישים.

סכומי המענקים

e3e342c6-24c0-4837-beeb-c803f93c70ba

מימוש המענקים

a60a9211-4919-4c57-ab83-f8ff6759ff51

קריטריונים לבחינת הבקשות

8d507234-15aa-44dd-9266-2c011004f898

עורך תוכן

22a9d132-0029-4a41-9d30-374f50793bdf

עורך תוכן

da319de5-e549-4d87-8080-b3be8d2a7e45

עורך תוכן

cec55d47-442f-4374-a734-d6a26cc54555

Web part id : e3e342c6-24c0-4837-beeb-c803f93c70ba

Web part id : a60a9211-4919-4c57-ab83-f8ff6759ff51

Web part id : 8d507234-15aa-44dd-9266-2c011004f898

Web part id : 22a9d132-0029-4a41-9d30-374f50793bdf

Web part id : da319de5-e549-4d87-8080-b3be8d2a7e45

Web part id : cec55d47-442f-4374-a734-d6a26cc54555

בכפוף לעמידה בתנאי הסף, לצורך חלוקת כספי מענקים לפסטיבלים ינתן ציון לכל  פסטיבל/בקשה ע"פ הקריטריונים והציונים הבאים:

הקריטריוןמשקל (ב-%)
איכות ורמה אמנותית של הפסטיבל  40%​
מקוריות :
פסטיבל המציג תוכן מקורי שנוצר במיוחד עבור הפסטיבל
להבדיל  מפסטיבל  המציג מופעים קיימים​
10%​
דירוגו הסוציו אקונומי של היישוב ע"פ דירוג הלמ"ס​40%​
היקף תקציבי של הפסטיבל10%​

 

1. בהתאם לתנאי הסף, מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות בפסטיבל מותנה בכך שהרשות המקומית תקצה
    מתקציבה לצורך הפסטיבל, לפחות 20% מהתקציב הכולל של  הפסטיבל. באם יסתבר בדיעבד, כי תנאי זה לא 
    התקיים בפועל - תהיה מועצת הפיס לתרבות ואמנות רשאית להקטין או לבטל בדיעבד את סכום המענק שאושר,
    בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 

2. מודגש: המענק מותנה בכך שתעמוד לרשות מפעל הפיס אפשרות בלתי מוגבלת לקיים במסגרת הפסטיבל פעילות
    קד"מ ופרסום מכל סוג ובכל היקף, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס וזאת, ללא כל תמורה כספית או תמורה
    אחרת , מעבר לסכום המענק. תנאי זה הינו מהותי והמענק מותנה בקיומו המלא.

 

 

1. גובה המענק צפוי להיות בסכום שלא יפחת מ- 30,000 ₪ ועד 100,000 ₪.
   מידע זה עשוי לסייע בתכנון התקציבי. היה ותוגש בקשה למענק בסכום נמוך מהסכום המינימאלי - הבקשה
   לא תידון. 

2.  סכום המענק משתנה משנה לשנה ורשות מקומית לא תוכל להעלות טענה  כלשהי בגין גובה סכום מענק, 
    לרבות טענה המסתמכת על מענק גבוה יותר  שקיבלה בשנה אחרת.  

3. סכומי המענקים יקבעו בהתאם לקריטריונים ומשקולות שיקבעו מראש, בהתחשב בכמות הכוללת של הבקשות 
   שיוגשו ע"י הרשויות המקומית באותה שנת תקציב  ובהיקף תקציב "פסטיבלים" העומד לרשות מועצת הפיס
   לתרבות ואמנות לאותה שנה.