אמנות בקהילה

קול קורא למופעי מוזיקה

בימות פיס 2020

מיזם "בימות פיס" מתקיים זו השנה העשירית ומאפשר העלאת מופעי מוזיקה במאות ישובים ברחבי הארץ, במטרה להנגישם למגוון אוכלוסיות ולתמוך במוזיקאים ישראלים.

המופעים יתקיימו בין יוני  לדצמבר 2020.

 

 

 

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמציעים עומדים בכל תנאי הסף המפורטים.
 2. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה.
 3. מועד אחרון להגשת מועמדות, יום שני 9/12/2019 בשעה 23:59.

 

 

מועד ההגשה לפרויקט זה הסתיים

תודה ובהצלחה לכל המגישים !

תנאי סף

1fcd8446-4e98-4af1-840c-e68d729f4810

שלבי הפרויקט

3cf722e9-e07a-43fd-ad6f-6d9a257d7976

תקנון

35930e1d-4cb8-4045-b9c9-f33d69f0b3fc

לוחות זמנים

d888b7cc-f0a6-4c36-9fb4-615a14192766

Web part id : 1fcd8446-4e98-4af1-840c-e68d729f4810

Web part id : 3cf722e9-e07a-43fd-ad6f-6d9a257d7976

Web part id : 35930e1d-4cb8-4045-b9c9-f33d69f0b3fc

Web part id : d888b7cc-f0a6-4c36-9fb4-615a14192766

רשאי להגיש הצעה רק תאגיד מייצג אמנים שהצעתו עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן :

 1. ​על ההצעה לכלול מופעי מוזיקה בלבד.

 2. מייצג האמנים רשאי להגיש הצעה הכוללת עד 10 מופעים שונים לכל היותר, מתוכם לא יותר משני מופעים שונים של אותו אמן או אותה קבוצת אמנים.

 3. משך כל מופע מוצע הינו 70 דקות לפחות.

 4. עלות כל מופע מוצע אינה עולה על הסכום המרבי הקבוע בסעיף ‏3.1 לתקנון המיזם.

 5. במקרה של מופע זהה המוצע על ידי יותר ממייצג אמנים אחד, תתקבל לבחינה ההצעה שהוגשה ראשונה. יתר ההצעות תיפסלנה.

 6. האמן ,בכל מופע מוצע או האמן המרכזי במקרה של קבוצת אמנים, הופיע במופע אחד לפחות שאורכו לפחות 70 דקות על במה בפני הקהל הרחב.

 7. האמן הינו אזרח ישראלי. במקרה של קבוצת אמנים – רוב האמנים בקבוצה, הינם אזרחי ישראל.

 8. מייצג האמנים הינו תאגיד הרשום כדין בישראל (דהיינו אגודה שיתופית, עמותה, חברה בע"מ  או שותפות) העוסק בייצוג אמן/ים.

 9. למייצג האמנים אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ואישור תקף על ניכוי מס במקור.

 10. מייצג אמנים שהוא עמותה או חל"צ – למייצג האמנים אישור "ניהול תקין" תקף מרשם העמותות או ההקדשות בהתאמה.

 11. מייצג האמנים הגיש כתב הצהרה בנוסח נספח א', חתום ומאומת על ידי עורך דין.

 • שלב א' – פרסום קול קורא למופעי מוזיקה :
  פרסום קול קורא המזמין תאגידים העוסקים בייצוג אמנים להגיש הצעות למופעים במיזם בימות פיס לשנת 2020.

 

 • שלב ב' – קביעת מאגר המופעים לרשויות:
  המופעים שיבחרו להיכלל במאגר המוצע לרשויות המקומיות יבחרו  בהתאם לעמידתם בתנאי הסף שהוגדרו לעיל. מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות לבחון בין היתר את ; התאמת המופע לאופי המיזם, זמינות האמנים המבצעים, המחירים המוצעים, ניסיון קודם שלו עם האמנים המבצעים. 
   
 • שלב ג'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות:
  בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בקול הקורא לרשויות המקומיות.

 

 • שלב ד'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:
  בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות , יודיע מפעל הפיס למציע על הרשויות המקומיות שבחרו את המופעים שהוצעו על ידו , בכפוף לשיפוץ מופע עד 6 פעמים לכל היותר בשנת 2020.

 

 • שלב ה' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:
  המופעים צפויים להתקיים בין החודשים יוני –דצמבר 2020 . על המציע להתקשר בחוזה עם הרשות המקומית , בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע  ע"י הרשות המקומית. פרטי המופע ,כולל  מועד, כמות צופים , מיקום וכדומה יקבעו בין המציע לרשות המקומית ויעוגנו בחוזה בין הצדדים .

תיאור

לו"ז

פרסום קול קורא למופעי מוזיקה והגשת הצעות ​

25/11/2019 עד 9/12/2019​

קביעת רשימת המופעים שיכללו במיזם​

עד לפברואר 2020​

פרסום קול קורא לרשויות המקומיות​

פברואר 2020​

תיאום המופעים ברשויות המקומיות​

מרץ – אפריל 2020​

התקשרות המציע בחוזה עם הרשות המקומית ושליחתו חתום למפעל הפיס​

תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המוצע ע"י רשות מקומית ​

קיום המופעים ברשויות המקומיות​

יוני -דצמבר   2020​