אמנות בקהילה

בימות פיס 2019

 מיזם 'בימות פיס', המתקיים זו השנה התשיעית, מאפשר לקהל ליהנות ממופעי מוזיקה של מיטב היוצרים במאות רשויות מקומיות ברחבי הארץ, בעלות של עד 30 ש"ח לכרטיס. 

המופעים הנבחרים ע"י הרשות המקומית יתקיימו בין יוני לדצמבר 2019.

 

 

 

 

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים :

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ותקנון המיזם שהמציעים עומדים בתנאי הסף המפורטים. בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף, יפסלו.

 2. הגשת בקשה למענק עבור מופע במסגרת "מיזם "בימות פיס"  מתקיימת לפי עיקרון "כל הקודם זוכה"
  בשיבוץ המופעים, ותתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה. בקשה שתחרוג מן ההנחיות  - תיפסל.

 3. למילוי הטופס יש לבחור בתחתית המסך את שם הרשות, להוריד את קובץ המופעים ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "הגשת בקשה".

 4. מועד אחרון להגשת בקשה למענק עבור מופע במסגרת מיזם "בימות פיס" : יום ראשון  17/03/2019 בשעה 23:59

 

שימו לב, הגשת בקשות לפרויקט זה הסתיימה !

תנאי סף והתחייבויות הרשות

6de2177b-7928-403a-95bc-ec37e114c200

שלבי הפרויקט

9f7c58c2-c989-446f-ad2e-4713f490225f

תקנון הפרויקט

efde95a7-c965-4b51-8540-a9b0d3bbb20e

לוחות זמנים לפרויקט

95804299-a414-40f9-91e6-7e3679fda2ea

Web part id : 6de2177b-7928-403a-95bc-ec37e114c200

Web part id : 9f7c58c2-c989-446f-ad2e-4713f490225f

Web part id : efde95a7-c965-4b51-8540-a9b0d3bbb20e

Web part id : 95804299-a414-40f9-91e6-7e3679fda2ea

לצורך מילוי הטופס והגשת הבקשה, יש להוריד את קובץ המופעים אשר יוצג
לאחר בחירת שם הרשות המקומית מתוך הרשימה הבאה:


מס'​תיאור​לו"ז​
1​פרסום קול קורא לרשויות המקומיות והגשת הבקשות​מה 17/2/2019
ועד 17/3/2019 בשעה 23:59​
2​קליטת הבקשות, מיון ותיאום המופעים ברשויות המקומיות​אפריל עד מאי 2019​
3​קיום המופעים ברשויות המקומיות ​יוני עד דצמבר 2019​


* הערה : לוחות הזמנים עשויים להשתנות. עדכונים יפורסמו באתר האינטרנט.

שלב א'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות:

בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לתנאי הסף  שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בהוראות הקול הקורא לרשויות המקומיות.

שלב ב'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:

בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות , ובכפוף לעמידתן בתנאי הסף של המיזם ,יודיע להן מפעל הפיס על  המופעים אשר אושרו להתקיים בתחומן . כמו כן, מפעל הפיס יתאם עם הרשויות את המועדים בהם יקוים המופע שנבחר על ידן ואת כל יתר הפרטים המצריכים תיאום.

שלב ג' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:

המופעים צפויים להתקיים בין החודשים יוני – דצמבר 2019. לשם קבלת תמיכה במופע, על הרשויות המקומיות להתקשר  בחוזה עם  מציע המופע ולהמציאו למפעל הפיס תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המוצע ע"י רשות מקומית.

רשאית להגיש בקשה לתמיכה בקיום מופע מוזיקה רשות מקומית העומדת בכל תנאי הסף הבאים במצטבר :

 1. המבקשת הינה רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).

 2. בתחומי הרשות המקומית אולם המתאים לקיום מופע מוזיקה המכיל 200 מקומות לפחות או לחלופין, אתר חוץ המתאים לקיום מופע מוזיקה המכיל 500 מקומות ישיבה לפחות.

 3. הבקשה הינה לקיום מופע מוזיקה מתוך רשימת המופעים שנקבעה על ידי מפעל הפיס, המצורפת לטופס הבקשה המקוון.

 4. במועד הגשת הבקשה, השלימה הרשות המקומית את כל התחייבויותיה למפעל הפיס, לרבות התחייבויותיה הכספיות במסגרת מיזם בימות פיס בשנת הפעילות 2018, ככל והשתתפה במיזם בשנה זו.

 5. הרשות המקומית הגישה כתב הצהרה בנוסח נספח ב' לתקנון המיזם, כשהוא חתום ומאומת על ידי עורך דין.

 6. הרשות המקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד עבור קיום מופע מוזיקה אחד בלבד לשנת 2019.

 7. הרשות המקומית מתחייבת לקיים את המופע בין חודש יוני לחודש דצמבר שנת 2019 בלבד, למעט בימי שישי ושבת ולמעט בחגי ומועדי ישראל.

 8. הרשות המקומית מתחייבת לקיים את האירוע במסגרת מיזם "בימות פיס" בלבד כאירוע מרכזי, נפרד ובלעדי המתקיים באופן עצמאי ביום קיום המופע, ללא שיוך תכנים נוספים למופע ו/או קיום אירועים ו/או מופעים ולא כחלק ממסגרת אחרת, כגון פסטיבל, הפנינג, טקס עירוני וכיוצא באלו.

התחייבויות הרשות המקומית :

 1. הרשות המקומית מתחייבת להקצות אחראי מטעמה לליווי וקשר מול מפעל הפיס בתקופת קיום הפרויקט.

 2. הרשת המקומית מתחייבת לחתום בפני מפעל הפיס על כתב התחייבות לתשלום סכום ההשתתפות העצמית עבור המופע.

 3. הרשות המקומית מתחייבת לתאם את פרטי מופע המוזיקה במישרין מול מייצג האמנים, לרבות מועד, שעה, מקום, מדיניות כניסה וסוג המופע (מופע באולם סגור או מופע חוץ). פרטי המופע יצוינו במלואם במסגרת חוזה ההתקשרות אשר יומצא  למפעל הפיס תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המוצע ע"י רשות מקומית.

 4. הרשות המקומית מתחייבת לפעול לפרסום מוקדם של המופע בכל הפלטפורמות העומדות לרשותה.

 5. הרשות המקומית מתחייבת להפיק חומר פרסומי אודות מופע המוזיקה, בפורמט ובעיצוב שייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס. הרשות המקומית תעביר כל חומר פרסומי לאישור מראש של מפעל הפיס ומייצג האמנים, טרם הפרסום וההפקה בפועל.

 6. הרשות המקומית מתחייבת לפרסם את דבר התמיכה של מפעל הפיס במופע המוזיקה, בתיאום מלא עם מפעל הפיס ובהתאם להוראות והנחיות שיימסרו על ידו.

 7. הרשות המקומית מתחייבת  לוודא שהמופע נגיש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, לתקנותיו ולכל דין – הן מבחינת הנגישות הפיסית למתחם המופע, הן מבחינת נגישות השירות  והן מבחינת פרסום לקראת המופע והשילוט בסביבתו. המופע יחשב נגיש לאחר אישור מורשה נגישות מטעם הרשות.

 8. הרשות המקומית מתחייבת להקצות  6 מקומות ישיבה שמורים בקרבת הבמה עבור נציגי מפעל הפיס.

 9. במופע המיועד לקיבולת קהל של עד 1000 איש - הרשות המקומית מתחייבת לספק למופע : מחשב נייד, מקרן, לפחות מסך אחד בגודל מינימום  3 מ' גובה על 4 מ' רוחב וכן איש תפעול לצורך הקמת מסך והקרנה בפועל או במופע המיועד לקיבולת קהל של  מעל 1000 איש - הרשות המקומית מתחייבת לספק למופע : מחשב נייד, מקרן, לפחות 2 מסכים בגודל מינימום 3 מ' גובה על 4 מ' רוחב וכן איש תפעול לצורך הקמת מסך והקרנה בפועל.

 10. הרשות המקומית מתחייבת  לאפשר כניסה חופשית למופע המוזיקה בשיטת "כל הקודם זוכה", או לחלופין לגבות דמי כניסה למופע במחיר מרבי שלא יעלה על 30 ש"ח לאדם.

 11. הרשות מתחייבת לעמוד בכל ההנחיות המפורטות בתקנון המיזם.