אמנות בקהילה

בימות פיס 2019

מיזם "בימות פיס" מתקיים זו השנה התשיעית ומאפשר העלאת מופעי מוזיקה במאות ישובים ברחבי הארץ , במטרה להנגישם למגוון אוכלוסיות ולתמוך במוזיקאים ישראלים.

המופעים יתקיימו בין יוני  לדצמבר  2019.

 

 

 

 

 

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמציעים עומדים בכל תנאי הסף המפורטים.
 2. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה.
 3. שימו לב, מועד אחרון להגשת מועמדות, יום רביעי 19/12/2018 בשעה 23:59.

 

                         הגשת מועמדות לפרויקט זה הסתיימה

תודה ובהצלחה לכל המגישים !

תנאי סף

69f48820-0bb8-45af-ab5a-73a0fc2942e9

שלבי הפרויקט

7da2ff02-9b63-442e-8561-87131cc4e1c3

תקנון הפרויקט

065400ff-da72-4aa8-bf64-4939b1eb8a59

לוחות זמנים לפרויקט

00edcf6d-06b0-4a95-9983-41df182ae479

Web part id : 69f48820-0bb8-45af-ab5a-73a0fc2942e9

Web part id : 7da2ff02-9b63-442e-8561-87131cc4e1c3

Web part id : 065400ff-da72-4aa8-bf64-4939b1eb8a59

Web part id : 00edcf6d-06b0-4a95-9983-41df182ae479

רשאי להגיש הצעה רק תאגיד מייצג אמנים שהצעתו עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן :

 1. ​על ההצעה לכלול מופעי מוזיקה בלבד.

 2. מייצג האמנים רשאי להגיש הצעה הכוללת עד 10 מופעים שונים לכל היותר, מתוכם לא יותר מ-2 מופעים שונים של אותו אמן או אותה קבוצת אמנים.

 3. משך כל מופע מוצע הינו 70 דקות לפחות.

 4. עלות כל מופע מוצע אינה עולה על הסכום המרבי הקבוע בסעיף 3.1 לתקנון המיזם.

 5. במקרה של מופע זהה המוצע על ידי יותר ממייצג אמנים אחד, תתקבל לבחינה ההצעה שהוגשה ראשונה. יתר ההצעות תיפסלנה.

 6. האמן ,בכל מופע מוצע או האמן המרכזי במקרה של קבוצת אמנים, הופיע במופע אחד לפחות שאורכו לפחות 70 דקות על במה בפני הקהל הרחב.

 7. האמן הינו אזרח ישראלי. במקרה של קבוצת אמנים – רוב האמנים בקבוצה, הינם אזרחי ישראל.

 8. מייצג האמנים הינו תאגיד הרשום כדין בישראל (דהיינו אגודה שיתופית, עמותה, חברה בע"מ  או שותפות) העוסק בייצוג אמן/ים.

 9. למייצג האמנים אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ואישור תקף על ניכוי מס במקור.
  מייצג אמנים שהוא עמותה או חל"צ – למייצג האמנים אישור "ניהול תקין" תקף מרשם העמותות או ההקדשות בהתאמה.

 10. מייצג האמנים הגיש כתב הצהרה בנוסח נספח א', חתום ומאומת על ידי עורך דין.

שלב א' – פרסום קול קורא למופעי מוזיקה :

 • פרסום קול קורא המזמין תאגידים העוסקים בייצוג אמנים להגיש הצעות למופעים במיזם בימות פיס לשנת 2019.

שלב ב' – קביעת מאגר המופעים לרשויות:

 • המופעים שיבחרו להיכלל במאגר המוצע לרשויות המקומיות יבחרו , בין היתר, על פי אמות המידה : התאמת המופע לאופי המיזם, זמינות האמנים, המחירים המוצעים, תקציב המיזם וניסיון קודם של מפעל הפיס עם האמנים המבצעים.

שלב ג'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות :

 • בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לאמות מידה שיקבעו על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בקול הקורא לרשויות המקומיות. 

שלב ד'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:

 

 • בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות , יודיע מפעל הפיס למציע על הרשויות המקומיות שבחרו את המופעים שהוצעו על ידו , בכפוף לשיפוץ מופע עד 6 פעמים לכל היותר בשנת 2019.

שלב ה' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:

 • המופעים צפויים להתקיים בין החודשים יוני –דצמבר 2019 . על המציע להתקשר בחוזה עם הרשות המקומית , בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע  ע"י הרשות המקומית. פרטי המופע ,כולל  מועד, כמות צופים , מיקום וכדומה יקבעו בין המציע לרשות המקומית ויעוגנו בחוזה בין הצדדים.​

מס'​

תיאור​

לו"ז

1​

פרסום קול קורא למופעי מוזיקה והגשת הצעות   

3/12/2018 - 17/11/2018

2​

קביעת רשימת המופעים שיכללו במיזם​

עד לפברואר 2019

3​

פרסום קול קורא לרשויות המקומיות ​

פברואר 2019

4​

תיאום המופעים ברשויות המקומיות ​

 מרץ – אפריל 2019

5​התקשרות המציע בחוזה עם הרשות המקומית
ושליחתו חתום למפעל הפיס

תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המוצע ע"י רשות מקומית

6

קיום המופעים ברשויות המקומיות ​

יוני -דצמבר 2019 ​

  * למועצת הפיס הזכות לשנות את לוחות הזמנים דלעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.