אמנות בקהילה

בימות פיס 2018

מיזם "בימות פיס" מתקיים זו השנה השמינית ומאפשר העלאת מופעי מוזיקה במאות ישובים ברחבי הארץ, במטרה להנגישם למגוון אוכלוסיות ולתמוך במוזיקאים ישראלים.


המופעים יתקיימו בין החודשים מאי עד דצמבר 2018.

 

 

 

 

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמציעים עומדים בכל תנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה.

 3. מועד אחרון להגשת מועמדות: יום רביעי , 6/12/17 בשעה 23:59.

 

שימו לב, הגשת ההצעות למופעים עבור פרויקט זה הסתיימה.

אנו מודים לכל המגישים ומאחלים בהצלחה!

 

תנאי סף

3fd987e4-d72e-4f34-9e01-86697cfcd6f5

שלבי הפרויקט

a1108805-3dc9-44d4-b4a8-a5ad9c6aa113

תקנון הפרויקט

0d2d17b4-136b-486c-8030-efa3e6f827dd

לוחות זמנים לפרויקט

29217026-4613-41df-838f-5a27fdaac5cb

Web part id : 3fd987e4-d72e-4f34-9e01-86697cfcd6f5

Web part id : a1108805-3dc9-44d4-b4a8-a5ad9c6aa113

Web part id : 0d2d17b4-136b-486c-8030-efa3e6f827dd

Web part id : 29217026-4613-41df-838f-5a27fdaac5cb

רשאי להגיש הצעה רק תאגיד מייצג אמנים שהצעתו עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן :

 1. מייצג האמנים הינו תאגיד הרשום כדין בישראל (דהיינו אגודה שיתופית, עמותה, חברה או שותפות) העוסק בייצוג אמן/ים.

 2. למייצג האמנים אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ואישור תקף על ניכוי מס במקור. מייצג אמנים שהוא עמותה או חל"צ – למייצג האמנים אישור "ניהול תקין" תקף מרשם העמותות או ההקדשות בהתאמה.

 3. מייצג האמנים הגיש כתב הצהרה בנוסח נספח א' של תקנון המיזם, חתום ומאומת על ידי עורך דין.

 4. על ההצעה לכלול מופעי מוזיקה בלבד.

 5. מייצג האמנים רשאי להגיש הצעה הכוללת עד 10 מופעים שונים לכל היותר, מתוכם לא יותר מ-2 מופעים שונים של אותו אמן או אותה קבוצת אמנים. אמן מרכזי ,לצורך הצעה זו, הינו מבצע המופע.

 6. משך כל מופע מוצע הינו 70 דקות לפחות.

 7. עלות כל מופע מוצע אינה עולה על המחיר המרבי הקבוע בסעיף ‏3.1 לתקנון המיזם.

 8. האמן בכל מופע מוצע, או במקרה של קבוצת אמנים האמן המרכזי בכל מופע מוצע, ביצע בעבר מופע אחד לפחות במשך 70 דקות לכל הפחות, אשר הוצג על במה בפני הקהל הרחב.

 9. האמן בכל מופע מוצע, או במקרה של קבוצת אמנים האמן המרכזי בכל מופע מוצע, הוציא לאור (לבדו או יחד עם הקבוצה) לפחות אלבום אחד, שהופץ לקהל הרחב.

 10. ידוע לי שבמקרה של מופע זהה המוצע על ידי יותר ממייצג אמנים אחד, תתקבל לבחינה ההצעה שהוגשה ראשונה ואילו יתר ההצעות תיפסלנה.

 11. האמן בכל מופע מוצע הינו אזרח ישראלי.
  במקרה של קבוצת אמנים – רוב האמנים בקבוצה, הינם אזרחי ישראל.

שלב א' – פרסום קול קורא למופעי מוזיקה :

 • פרסום קול קורא המזמין תאגידים העוסקים בייצוג אמנים להגיש הצעות למופעים במיזם בימות פיס לשנת 2018.

 

שלב ב' – קביעת מאגר המופעים לרשויות:

 • המופעים שיבחרו להיכלל במאגר המוצע לרשויות המקומיות יבחרו, בין היתר, על פי אמות המידה : התאמת המופע לאופי המיזם, זמינות האמנים, המחירים המוצעים, תקציב המיזם וניסיון קודם של מפעל הפיס עם האמנים המבצעים.

 

שלב ג'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות :

 • בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לאמות מידה שיקבעו על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בקול הקורא לרשויות המקומיות.

 

שלב ד'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:

 • בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות , יודיע מפעל הפיס למציע על הרשויות המקומיות שבחרו את המופעים שהוצעו על ידו , בכפוף לשיבוץ מופע עד 5 פעמים לכל היותר בשנת 2018.

 

שלב ה' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:

 • המופעים צפויים להתקיים בין החודשים מאי –דצמבר 2018 . על המציע להתקשר בחוזה עם הרשות המקומית , בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע ע"י הרשות המקומית. פרטי המופע כולל: מועד, כמות צופים , מיקום וכדומה יקבעו בין המציע לרשות המקומית ויעוגנו בחוזה בין הצדדים.​

 

מס'​

תיאור​

לו"ז

1​

פרסום קול קורא למופעי מוזיקה והגשת הצעות   

21.11.17 – 6.12.17​

2​

קביעת רשימת המופעים שיכללו במיזם​

עד לפברואר 2018 ​

3​

פרסום קול קורא לרשויות המקומיות ​

 עד לפברואר 2018 ​

4​

תיאום המופעים ברשויות המקומיות ​

 מרץ – אפריל 2018 ​

5​

קיום המופעים ברשויות המקומיות ​

 מאי -דצמבר   2018 ​

  * למועצת הפיס הזכות לשנות את לוחות הזמנים דלעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.