אמנות בקהילה

בימות פיס 2016

​​​קול קורא לרשויות המקומיות

מיזם בימות פיס 2016 , מיוזמת מפעל הפיס, יתקיים זו השנה השישית ברציפות. במסגרת המיזם יתקיימו מופעי מוסיקה ומופעי "סטנד אפ" איכותיים בהשתתפות אמנים מהשורה הראשונה, לרווחת הקהילה, בעשרות יישובים ברחבי הארץ .

מפעל הפיס מזמין רשויות מקומיות להגיש מועמדות להשתתפות במיזם על פי ההנחיות הבאות.

 

 

 

 

 

הנחיות להגשת בקשה : 

 1. בקשה לתמיכה בקיום מופע תוגש אך ורק ע"י רשות מקומית.
 2. רשות מקומית העומדת בכל תנאי הסף ומעוניינת להשתתף במיזם ולקיים מופע בתחומה תגיש בקשה בהתאם 
  להנחיות המפורטות להלן.
 3. הרשות מתחייבת  לקיים את האירוע במסגרת מיזם "בימות פיס" בלבד כאירוע מרכזי ובלעדי ולא במסגרת פסטיבל. ניתן ורצוי לשלב כמופע "חימום" מופע של קבוצות מקומיות כגון חבורת זמר, להקת נוער וכדומה.
 4. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד ולציין חמישה מופעים מבוקשים לפי סדר עדיפות בהתאם להנחיות. יובהר כי  מפעל הפיס יתמוך לכל היותר במופע אחד עבור אותה רשות מקומית.
 5. הגשת הבקשה תיעשה אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון המופיע בתחתית העמוד ושליחתו באמצעות אתר האינטרנט של מפעל הפיס:  www.pais.co.il

 

לתשומת ליבכם:

לפני מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ולהיערך מראש עם כל מסמכי הצרופות הנדרשים (כולל כתב ההתחייבות החתום בפני עו"ד כמסמך סרוק) ורק לאחר מכן להתחיל עם מילוי הטופס המקוון.

יש לפעול לפי כל ההנחיות לעיל וללא חריגה מהן.

בקשה אשר תוגש באופן שאינו תואם את ההנחיות לא תילקח בחשבון ותחשב לפסולה.

מועד אחרון להגשת הטופס המקוון במלואו  : יום שני , 6.6.16 , בשעה  23:59.

 
 

הגשת בקשת לפרויקט זה הסתיימה. תודה לכל המגישים.

אופן  בחירת המופע ע"י הרשות המקומית :

 

 1. יש לדרג בטופס הבקשה המקוון 5 מופעים שונים ו- 5 תאריכים שונים בסדר עדיפות יורד.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, מופעי חוץ המתקיימים תחת כיפת השמיים יתקיימו בין התאריכים : 24.7.16  - 24.10.16 בלבד.
 3. בחירת המופעים והמועדים ע"י הרשות המקומית הינה מחייבת וסופית. לא יתאפשרו שינויים בבחירה. לפיכך, מומלץ לשקול את בחירתכם בכובד ראש ולמנות צוות/ועדה מיוחדים לצורך בחינה וקביעת המופעים והמועדים.
 4. יובהר: במסגרת מיזם "בימות פיס"-  לא יקויימו מופעים בשבוע שבו מתקיימים מופעי המיזם "ימי תרבות" (בין התאריכים 15.9.16 עד 21.9.16 ובכפוף לזכותו של מפעל הפיס לשנות תאריכים אלה על פי הודעה מראש).

רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד לתמיכה בקיום מופע בתחומה במסגרת מיזם "בימות פיס"  ובלבד שבמועד הגשת הבקשה מתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:

 

 1. הבקשה הינה לתמיכה בקיום מופע מתוך רשימת המופעים המצורפת .
 2. הרשות מדורגת בסולם סוציו –אקונומי 7 ומטה ע"פ נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). 
 3. מספר התושבים ברשות הינו 4,000 תושבים ומעלה על פי נתוני הלמ"ס.
 4. עומד לרשותה של הרשות המקומית  אולם המכיל לפחות 200 מקומות ישיבה  או אתר חוץ, בו ניתן לקיים מופעים (לרבות פארק פתוח או רחבה ציבורית) המכיל לפחות 500 מקומות ישיבה.
 5. רשות מקומית שמספר תושביה נמוך מ- 4000 תושבים ומתקיימים בה תנאי הסף שבסעיפים  2 ו -4  דלעיל, רשאית לחבור לרשות מקומית שכנה המדורגת גם היא בסולם סוציו –אקונומי 7 ומטה ע"פ נתוני הלמ"ס , ולהגיש
  בקשה משותפת לתמיכה בקיום מופע. 

 
השלבמועדים
הגשת הבקשות ע"י הרשויות המקומיות​22.5.16 – 6.6.16 (23:59)​
קליטת הבקשות, מיון ותיאום המופעים ​יוני – יולי 2016​
קיום המופעים ברשויות המקומיות ​24.7.16 – סוף דצמבר 2016​

 

 • הערה: לוחות הזמנים עשויים להשתנות. עדכונים יפורסמו באתר האינטרנט.
   

עקרונות לשיבוצי מופעים ברשויות :

 1. קיומו של אותו מופע יתאפשר, לכל היותר,  בארבע רשויות מקומיות שונות.  לפיכך, ההיענות לבקשות הרשויות המקומיות שיבחרו באותו מופע, תהיה בשיטת "כל הקודם – זוכה"  וזאת, מבלי לגרוע מיתר שיקוליו של מפעל הפיס כמפורט להלן.
 2. בנוסף לאמור בסעיף  1 דלעיל, במסגרת בחינת הבקשות,  ישקול מפעל הפיס את מכלול השיקולים הרלוונטיים ובמיוחד שיקולים אלה:
 • מספר הבקשות והיקף התקציב שיועמד לרשות המיזם.
 • מספר התושבים ברשות המקומית ביחס לעלות המופע למפעל הפיס.
 • העדפותיה של הרשות המקומית לעניין המופע והתאריך.
 • זמינותם של המופעים ואילוצים שונים התלויים באמרגני המופעים ו/או צדדים שלישיים אחרים.
 • עמידת הרשות המקומית בהתחייבויותיה במסגרת מיזם "בימות פיס", בעבר.

3.  החלטות מפעל הפיס, בדבר אישור תמיכות בקיום מופעים, יתקבלו על פי שיקול דעתו הבלעדי.
    ההחלטות הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.
4. הודעות על אישור תמיכה בקיום מופע ישלחו לרשויות המקומיות הרלוונטיות.
    לאחר מכן או במקביל, יצור מפעל הפיס קשר עם הרשות המקומית לצורך מימוש התמיכה והמופע.

תנאי סף

c6daf993-47cc-4d1f-b374-a10edd380a3b

בחירת המופעים

e93e0be7-c3c0-407d-8ffb-ed17e6ac84f7

עקרונות לשיבוץ המופעים

b41dc95e-ba3e-4f09-a2f2-6b75a6ccebbb

צרופות

61111dc4-55c6-4a20-9231-7828dee93754

לוחות זמנים

a847d80d-c689-4c52-89ed-57ec54f26ed2

Web part id : c6daf993-47cc-4d1f-b374-a10edd380a3b

Web part id : e93e0be7-c3c0-407d-8ffb-ed17e6ac84f7

Web part id : b41dc95e-ba3e-4f09-a2f2-6b75a6ccebbb

Web part id : 61111dc4-55c6-4a20-9231-7828dee93754

Web part id : a847d80d-c689-4c52-89ed-57ec54f26ed2

לתשומת ליבכם :

שליחת בקשה מלאה מורכבת משליחת הטופס המקוון ובנוסף שליחת כל הצרופות המפורטות להלן באמצעות שרת העלאת קבצים המופיע בסוף הטופס המקוון. בקשות שלא תישלחנה בהתאם להנחיות, תיפסלנה.

להלן רשימת הצרופות שיש לצרף לטופס המקוון:

 1. מפרט טכני מלא של האולם או של אתר החוץ  בו מיועד להתקיים המופע הכולל: מספר מקומות הישיבה, מפת אולם, מידות במה,  ציוד קיים, תיאור דרכי גישה וכ"ו.
 2. כתב התחייבות והצהרה על עמידה בתנאי הסף חתום בפני עו"ד בנוסח המצורף (בלבד).
  מסמך זה ייחתם על ידי שלושה בעלי תפקידים: ראש הרשות המקומית, גזבר הרשות המקומית ואיש הקשר מטעם הרשות המקומית . אין להכניס שינויים כלשהם בנוסח המצורף.
 3. לוגו הרשות המקומית בקובץ JPG בלבד וברזולוציה מקסימלית/גבוהה ככל הניתן, למטרת פרסומים. 
  חומרים אלה עשויים לשמש למטרות שונות הקשורות במיזם, לרבות לצורך הצגת המיזם לרשויות, ו/או תיעוד ו/או פרסום ו/או יח"צ וזאת, בכל כלי תקשורת  ועל גבי כל פלטפורמות הפרסום והכל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעל הפיס.

לצורך מילוי הטופס והגשת הבקשה,
יש לבחור תחילה את שם הרשות המקומית מתוך הרשימה הבאה :