אמנות בקהילה

פסנתר ברחוב

מועצת הפיס לתרבות ואמנות פועלת לטיפוח והעשרת המרחב הציבורי ברשויות מקומיות באמצעות פעולות תרבות ואמנות. במסגרת פעילותה, מזמינה מועצת הפיס רשויות מקומיות להגיש בקשה למענק ולהיות שותפות בפרויקט זה, המאפשר הצבה של פסנתר בטון, במרחב הציבורי לרווחת הקהילה.
מענק מועצת הפיס לתרבות מיועד להצבה ברחוב של פסנתר כנף העשוי מבטון, במסלול שכירות למשך 12 חודשים. הפסנתר עמיד לפגעי מזג האוויר ומכיל מערכות מוגנות המאפשרות את שרידותו במרחב הציבורי.

 

הפסנתר עתיד להפוך למקום מפגש המחבר בין אנשים, עוברי אורח המנגנים, שרים או סתם מאזינים, קהל המוזמן לקונצרט רחוב המשלב נגנים חובבים ומקצועיים, הרכבים, תלמידי פסנתר ועוד, כיד הדמיון הטובה.

פסנתר הרחוב הינו פיתוח ייחודי ומקורי ברמה עולמית של החברה הישראלית פסנתר רחוב בע"מ והיא זאת שתפעיל את הפרויקט ברשויות המקומיות. 


 

 
   הגשת בקשות לפרויקט זה הסתיימה
תודה לכל המגישים !

 

רשאי להגיש בקשה:

 

 1. מגיש הבקשה הוא רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 8 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים או תאגיד שהוסמך על ידה, הרשום כדין בישראל ופועל שלא למטרות רווח.

 2. רשויות מקומיות שאינן עומדות בתנאי הסף ואינן נכללות בפרויקט, תוכלנה לשכור או לרכוש פסנתר ישירות מן הספק וליהנות מהמחירים שהושגו ע"י מועצת הפיס כמפורט בפרק מימון הפרויקט.​

 

 

פסנתר רחובhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=618פסנתר רחוב
פסנתר רחובhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=617פסנתר רחוב
פסנתר רחובhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=619פסנתר רחוב
פסתנר רחובhttps://culture.pais.co.il/Lists/Pais_ImagesGallery/DispForm.aspx?ID=616פסתנר רחוב

תנאי הסף

2b0c3210-7b86-4917-ad53-b65bb8a6e62f

מימון הפרויקט

6f601b20-fd60-4471-8403-401c23687ec8

הליך בחינת הבקשות

f5c814f0-f301-4e2c-b109-420fdff8ff45

גלריית תמונות

b7c9fba5-645a-44e7-96de-a99168747028

Web part id : 2b0c3210-7b86-4917-ad53-b65bb8a6e62f

Web part id : 6f601b20-fd60-4471-8403-401c23687ec8

Web part id : f5c814f0-f301-4e2c-b109-420fdff8ff45

Web part id : b7c9fba5-645a-44e7-96de-a99168747028

רשאיות להגיש בקשה רק רשויות העומדות, במועד הגשת הבקשה, בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן במצטבר:

 1. מגיש הבקשה הוא רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) בעלת דירוג חברתי כלכלי 8 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים או תאגיד שהוסמך על ידה, הרשום כדין בישראל ופועל שלא למטרות רווח.

 2. בתחומי הרשות המקומית עבורה מוגשת הבקשה לא מוצב או לא הוצב פסנתר רחוב מבטון מהסוג מושא הפרויקט.

 3. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה עבור פסנתר רחוב אחד בלבד.

 4. בתחומי הרשות המקומית עבורה מוגשת הבקשה קיים מרחב ציבורי העונה לדרישות הבאות: מרחב פעיל מרכזי ונגיש, בעל תנועת אנשים ערה ומשמעותית; מרחב מוצל; קיימת אפשרות לישיבה בקרבת הפסנתר; מרחב בטוח המרוחק מכבישים ומרוחק מבתי מגורים; תכסית – הקרקע באתר המיועד להצבה קשיחה, יציבה וישרה, באופן המאפשר הצבת הפסנתר.

 5. הרשות המקומית (או התאגיד באמצעותו מוגשת הבקשה) מתחייבת להשתתף בעלות שכירת הפסנתר למשך 12 חודשים, בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי על פי הלמ"ס כמפורט בטבלה באתר. השלמת עלות  הפרויקט תמומן ע"י מפעל הפיס.

 6. ידוע לרשות המקומית כי המחיר הסופי של שכירת הפסנתר ייקבע בתום הקול הקורא בכפוף לכמות הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט, ובכל מקרה סכום השכירות לשנה (שעלותו תתחלק בין מועצת הפיס לתרבות לבין הרשות המקומית ) לא יעלה על 59,000 ש"ח בתוספת מע"מ .

 7. הרשות המקומית מתחייבת לחתום על חוזה עם מפעילת הפרויקט - חברת פסנתר ברחוב בע"מ ולשלם את חלקה בדמי השכירות ישירות למפעילת הפרויקט.

 8. ידוע לרשות המקומית כי מפעל הפיס רשאי למתג את הפסנתר כראות עיניו.

 9. הרשות המקומית מתחייבת לאישור מהנדס חשמל מטעמה ועל חשבונה.

 10. הרשות המקומית מתחייבת לאישור קונסטרוקטור מטעמה ועל חשבונה.

 11. הרשות המקומית מתחייבת להפעלת ביטוח מטעמה ועל חשבונה, בהתאם לדרישות מפעילת הפרויקט המפורטות בחוזה עליו תחתום מולה.

 12. הרשות המקומית מתחייבת לקיומו של חיבור חשמל קבוע - 220V + מפסק פחת במרחב הציבורי בצמוד לפסנתר.

 13. הרשות המקומית מתחייבת להקצות נציג ממונה מטעמה, שיהא אחראי על הפסנתר בתקופת הצבתו וישמש כאיש הקשר מול מפעילת הפרויקט בעת הצורך.

 14. הרשות המקומית מתחייבת לגבש תוכנית להפעלת הפסנתר במהלך תקופת השכירות בשיתוף אמנים והקהילה .

 15. הרשות מתחייבת לפרסם ולקדם את הפרויקט בכל האמצעים העומדים לרשותה, בתיאום עם מפעל הפיס.

 16. תאגיד מוסמך המגיש בקשה שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור – ברשותו אישור "ניהול תקין" תקף מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות לפי העניין. תאגיד אחר – ברשותו אישור  "מוסד ציבורי" או  אישור מלכ"ר. תנאי זה לא יחול על בקשה המוגשת על ידי רשות מקומית בעצמה.

 17. הרשות המקומית מאשרת כי היא קראה את החוזה עם מפעילת הפרויקט ומסכימה לכל תנאיו כפי שמפורט בפרק הליך בחירת הרשויות באתר. ​

 1. הליך בחירת הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט זה יתבצע בהתאם לעמידה בתנאי סף, קריטריונים שגובשו ובכפוף למסגרת התקציבית העומדת לרשות הפרויקט .

 2. בחירת הרשויות המקומיות תתבצע, בין היתר, גם בכפוף לסיור שטח מקדים של מפעילת הפרויקט (חברת פסנתר רחוב בע"מ).

 3. לאחר בדיקת עמידה בתנאי הסף, תיבחרנה הרשויות המקומיות על פי הקריטריונים והמשקולות הבאים:
  דירוג סוציו-אקונמי של הרשות מעודכן (40%), מס' התושבים ברשות המקומית (60%).

  בנוסף, מועצת הפיס שומרת לעצמה את הזכות לקחת בחשבון בעת בחירת ביישובים גם את עקרון הגיוון הגיאוגרפי והחברתי של הרשויות המקומיות.

 4. הרשויות המקומיות שתברחנה לקחת חלק בפרויקט תידרשנה לחתום על חוזה עם מפעילת הפרויקט "פסנתר ברחוב בע"מ". לקריאת החוזה לחצו כאן. 

 
 1. ​עלות שכירת פסנתר הרחוב למשך 12 חודשים, כולל התקנה ואחזקה, תיקבע בהתאם למספר הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט.

 2. עלות שכירות פסנתר לשנה תעמוד על סך שבין 51,000 ₪ ל- 59,000 ₪ בתוספת מע"מ .
  מועצת הפיס לתרבות מממנת את עלות הפרויקט בניכוי דמי השתתפות של הרשות המקומית הנקבעים בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי עפ"י הלמ"ס, כמפורט : 

 

דירוג סוציו אקונומי

של הרשות המקומית

עפ"י הלמ"ס ​

טווח עלות השכירות

לרשות מקומית

1-4​

15,300 ש"ח עד 17,700 ש"ח ​

5-6​

20,400 ש"ח עד 23,600 ש"ח ​

7​

25,500 ש"ח עד 29,500 ש"ח ​

8​30,600 ש"ח עד 35,400 ש"ח

 

   3. בתום תקופת השכירות, רשויות מקומיות המשתתפות בפרויקט תהיינה רשאיות להמשיך לשכור את הפסנתר
       לתקופת שכירות ותחזוקה נוספת בת 12 חודשים, בעלות של 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ או לרכוש את
       הפסנתר, בניכוי דמי השכירות ששולמו, בעלות של 120,000 ש"ח בתוספת מע"מ (הכוללת שירות ותחזוקה 
       למשך שנה, שיינתנו על ידי מפעילת הפרויקט). לאחר שנה, תתווסף עלות שירות ותחזוקה כפי שתיקבע על 
       ידי  מפעילת הפרויקט, כל זאת בהתאם לתנאי החוזה אשר ייחתם בין הרשות המקומית למפעילת הפרויקט,
       חברת פסנתר רחוב בע"מ.

    4. מובהר כי כל העלויות ו/או התשלומים המפורטים לעיל מעבר לשנת השכירות הראשונה בגינה ניתן המענק,
        יחולו במלואם על הרשויות המקומיות בלבד במסגרת התקשרותה מול חברת פסנתר רחוב בע"מ, ללא

        מעורבותה של מועצת הפיס.

    5. רשויות מקומיות שאינן עומדות בתנאי הסף ולא זכאיות לקבלת מענק מטעם מועצת הפיס, אשר מעוניינות 
        להציב פסנתר בטון בתחומן, תוכלנה לפנות ישירות למפעילת הפרויקט ולשכור או לרכוש ממנה את הפסנתר 
        באותם תנאים. המחירים עבור רשויות מקומיות אלו יהיו בתוקף עד סוף 2019.

        איש הקשר בחברת פסנתר רחוב: מאיר ברמן, 052-6252227, meir.berman@gmail.com.