אמנות בקהילה

פסטיבלים ברשויות המקומיות

במסגרת התמיכה בפסטיבלים מסייעת מועצת הפיס לתרבות ואמנות לרשויות מקומיות לקיים פסטיבלים בתחומי התרבות והאמנות ברחבי הארץ, שיתקיימו במהלך שנת 2015.

הנחיות כלליות להגשת בקשה לתמיכה כספית בפסטיבל
מגיש הבקשה:
בקשה למענק תמיכה בפסטיבל (להלן: "מענק") תוגש ע"י רשות מקומית.
גורם אחר רשאי להגיש בקשה מטעם הרשות המקומית, בתנאי שיצרף מכתב חתום מאת הרשות המקומית, המאשר כי הרשות המקומית היא היוזמת של הפסטיבל וכי הסמיכה אותו להגיש מטעמה את הבקשה.
כמות הבקשות שניתן להגיש:
רשות מקומית (או מי מטעמה) רשאית להגיש לכל היותר שתי בקשות בשנת 2015 .
בכל מקרה, מפעל הפיס לא ייתן מענק ליותר מפסטיבל אחד באותה רשות מקומית בשנת 2015. למרות האמור, מועצת הפיס לתרבות ואמנות רשאית (אך לא חייבת) להעניק מענק לשני פסטיבלים שהבקשות בגינם הוגשו ע"י אותה רשות מקומית באותה שנה וזאת, במקרה שבו אחת מהבקשות הינה בגין "פסטיבל ישראל".


תנאי סף להגשת בקשה למענק תמיכה בפסטיבל:
רשות מקומית (או מי מטעמה) רשאית להגיש בקשה לקבלת מענק מתקציב מועצת הפיס לתרבות ואמנות (להלן: "מועצת הפיס ) ובלבד שבמועד הגשת הבקשה מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:
1. הבקשה הינה בגין פסטיבל בתחום התרבות והאמנות (להלן: "הפסטיבל"). אירועי חג העצמאות לא ייחשבו לפסטיבל.
2. הפסטיבל התקיים לפחות פעם אחת בין השנים 2012-2014 , בין אם התקיים ובוצע ע"י הרשות המקומית המגישה את הבקשה לשנת 2015 ובין אם התקיים ובוצע ע" רשות מקומית אחרת.
3. הפסטיבל עתיד להתקיים במהלך שנת 2015.
4. משך הפסטיבל הינו לפחות יומיים מלאים ורצופים .
5. תקציבו הכולל של הפסטיבל הוא לפחות 250,000 ₪.
6. הרשות המקומית הקצתה בתכנית העבודה שלה לשנת 2015, סכום בשיעור של לפחות 20% מהתקציב הכולל של הפסטיבל.

מועד ההגשה לפרויקט זה הסתיים.