אמנות בקהילה

מענקים להצלת נכסי תרבות ואמנות ישראלית

מפעל הפיס שואף לסייע להציל  נכסי תרבות ואמנות ישראלית , כפעולת "חירום" שאי אפשר לדחותה, כדי להבטיח את המשך קיומם ושימורם של נכסים המצויים בסכנה מיידית.

ניתן להגיש בקשות למענק ממועצת הפיס לתרבות ולאמנות אך ורק בתנאים המפורטים להלן:

לתשומת ליבכם אין להגיש במסגרת זו:

 

1. בקשות למענקים עבור פעולות שימור ותיעוד של מוסדות העוסקים בנושא באופן שוטף.

2. בקשות להצלה של מוסדות וגופי תרבות בסכנת סגירה.

3. בקשות להצלת נכסי מקרקעין (אף אם הם נכסי תרבות או אמנות). 


רשאים להגיש:

יחיד או תאגיד העומדים בתנאי הסף.
 
דגשים חשובים, שימו לב:

1. קול קורא לפרויקט זה פתוח להגשת בקשות עד לא יאוחר מ 30/11/2016

2. בסיום כל רבעון של שנת 2016 (למעט הרבעון הראשון) תדון מועצת הפיס בכל הבקשות למענקי הצלה שהוגשו
    באותו רבעון.

3. ניתן להגיש בקשה באמצעות שליחת טופס מקוון בלבד.

תנאי הסף

da34074d-8e72-4829-937a-ec9a1c7b7bc9

אמות מידה

0bbce8fc-47be-4061-a5b0-ba9cffefd910

Web part id : da34074d-8e72-4829-937a-ec9a1c7b7bc9

Web part id : 0bbce8fc-47be-4061-a5b0-ba9cffefd910


הבקשות יבחנו ע"י מפעל הפיס על פי אמות המידה דלהלן:

1. איכותם וחשיבותם התרבותית/אמנותית של הנכסים המיועדים.

2. מידת הקריטיות של פעולת ההצלה (עד כמה היא דחופה ומה מידת הסכנה הנשקפת לקיומם ושימורם של נכסי
    התרבות והאמנות).

3. יעילותה והיתכנותה של התכנית המוצעת לביצוע פעולת ההצלה.

4. היקף הסכום המבוקש בהשוואה להיקף התקציב השנתי הכולל שהקצתה מועצת הפיס לצורך מענקי ההצלה.

5. תינתן עדיפות למבקש שלא קיבל בעבר מענק ממפעל הפיס למטרה של הצלת נכסי תרבות ואמנות.

 


1. המענק מבוקש עבור פעולת הצלה של נכסי תרבות ואמנות של אמנים ישראלים.

2. פעולת ההצלה הינה בבחינת פעולת "חירום" שאינה ניתנת לדחייה (לרבות בשל מצב בריאותי קשה של האמן,
    בשל סגירת גוף/מוסד תרבות וכיוצא בזה) ובלעדיה ייגרם אבדן של נכסי התרבות והאמנות, או שייגרם נזק
    בלתי הפיך לשלמותם או הישרדותם.

3.  פעולת ההצלה עבורה מוגשת הבקשה, אינה מתאימה להגשת בקשה במסגרת פרויקט כלשהו הנכלל בקול הקורא
    השנתי של מועצת הפיס.

4. מבקש רשאי להגיש לפרויקט זה בשנת 2016 עד 3 בקשות שונות.

5. נכסי התרבות והאמנות שיוצלו יופקדו אצל גוף ציבורי העוסק בדרך קבע בשימור, ויונגשו לציבור ככל שהדבר
   אפשרי.

6. המענק ישמש לפעולת ההצלה בלבד ולא ישמש למטרות מסחריות או להפקת רווחים כלשהם.

7. לתאגיד: המבקש הוא תאגיד רשום כדין בישראל הפועל שלא למטרת רווח.

8. לתאגיד: מבקש שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור - ברשותו אישור תקף על "ניהול תקין" מאת רשם
    העמותות/הקדשות. תאגיד אחר - ברשותו אישור  "מוסד ציבורי" או  אישור מלכ"ר.

9. ליחיד: המבקש הוא אזרח ישראלי.