אמנות בקהילה

הנגשת קולנוע ישראלי ברשויות מקומיות

תמיכה בתוכניות ומיזמים שמטרתם קירוב קהל לקולנוע ישראלי, עלילתי ודוקומנטרי בשיתוף הקהילה.

יודגש כי התמיכה אינה מיועדת עבור פסטיבל קולנוע ו/או עבור אירוע חד פעמי.

 

מימון הפרויקט :

מענק מועצת הפיס לבקשות שיאושרו בכפוף לקריטריונים ולתקציב יקבע בהתאם לדירוג הסוציו אקונומי של
הרשות המקומית לפי דירוג הלמ"ס, כמפורט בטבלה :

 
דירוג סוציו אקונומי
עפ"י הלמ"ס
גובה המענק
לרשות המקומית
1-4​25,000 ש"ח​
5-6​20,000 ש"ח ​
7​15,000 ש"ח

רשאי להגיש בקשה:

רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים או תאגיד שהוסמך על ידה, הרשום כדין בישראל ופועל שלא למטרות רווח, העומדים בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

לתשומת ליבכם, עבור כל רשות מקומית ניתן להגיש :  

  • עד 3 בקשות בלבד במסגרת הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

  • עד בקשה אחת בלבד בקול קורא זה.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע, בין היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

להלן הקריטריונים והמשקולות :

  • איכות התוכנית המוצעת בהתייחס לרשימת הסרטים  (40%)

  • מקצועיות ונסיון של הצוות המפעיל  (20%)

  • מהות ואיכות הפעילות המשלימה להקרנת הסרטים (40%)

 

לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 9/5/2018

המענק מיועד לפעילות העתידה להתקיים לא יאוחר מדצמבר 2019.